Rólunk Írták

Sara Lee project

A feladat egy üzem gyártó gépei közötti szállítópálya rendszer megvalósítása, vezérlése volt. A teljes üzemben mintegy 300 objektum (szállító pálya, terelők, áttolók és megakasztók) lett telepítve, üzembe helyezve.

A megvalósított vezérlés különböző szintjei:

 

A nagyszámú, működtetni szükséges objektum miatt elengedhetetlenné vált az egyes gépegységek tipizálása. A végleges megoldásban végül hat típusban optimalizáltuk a gépeket, ahol egy típus egy objektum csoportot (általában a szállítópálya, és a rajta elhelyezett egyéb objektum (áttoló, megakasztó, cimkéző stb) jelöl. Ez a módszer ugyan némiképp megnöveli a PLC programkód méretét, valamint valamelyest bonyolítja a programot a szükségképpen meglévő kivételek lekezelése miatt, mégis ez a módszer bizonyult a leghatékonyabbnak, a végleges kód, illetve a munkára fordított idő tekintetében.

Az ezekre a típusokra megírt kódok alkotják a vezérlés legalsó szintjét (gépegységek vezérlése). Ezen a szinten érdektelen, hogy a gép egyedileg lett-e indítva, vagy egy útvonal részeként, illetve ha útvonal részeként, maga az útvonal milyen állapotban van. Egy gépvezérlő rutin a környező gépek felé alapvetően négy jellel kommunikál:

Vagyis a gépek között nincs mindig merev retesz kapcsolat: az egyes gépek működhetnek akkor is, ha az anyagirány szerinti következő gép áll, amíg a szállított anyag fel nem torlódik rajtuk.

A gépek egy adott csoportját frekvenciváltós motorok hajtják. Ezek a gépek a rajtuk lévő anyag mennyiségétől függően változtatják sebességüket, ezzel egy dinamikus pufferelést biztosítva a szállított anyag számára.

A gépegységeket kezelő rutin és a felsőbb szintű vezérlés között egy interfész rutin valósítja meg a kapcsolatot. Ez a rutin az egyik irányban az egyes gépegységek egyedi jeleit kezeli (indítás – leállítás, hibajelek, állapotok), a másik irányban ezeket a jeleket immáron szabványosított formában adja a felsőbb vezérlésnek, illetve kapja onnan.

A rendszer elosztott intelligenciájú: összesen 26, adott módon egymással kommunikáló PLC és a felügyeleti számítógép alkotja a rendszert. A PLC-k közötti kapcsolat ethernet, TCP/IP protokollal. A frekvenciaváltók egy része, szervomotorok és kihelyezett ki- bemeneti egységek Profibuszon keresztül vannak a PLC-khez csatolva.

A vezérlés Bosch-Rexroth elemekkel lett megvalósítva.

Minden egyes gépnek a rendszeren belül egy egyedi azonosítója van, amit a felsőbb szintű vezérlő rutinok használnak.

A felsőbb szintű vezérlések (folyamatirányítás, gyártás tervezés és indítás) központja egy megfelelő módon megalkotott Microsoft Access adatbázis, mely egyaránt tartalmazza az útvonalak összeállításához szükséges paramétereket, a tervezett és megvalósított gyártásokat, a kezelői beavatkozásokat és a bekövetkezett események listáját is. Ugyancsak ezen adatbázison belül lettek kialakítva azok a kezelői felületek, melyeken keresztül a gyártás irányítható.

Egy gyártás a tervezéssel indul. Ennek során a kezelő a megfelelő listákból kiválasztja a forrás és a cél gépeket, a kettő közötti útvonalat, az anyagfajtát, illetve az egyes gépegységek megfelelő paramétereit. Az így megtervezett gyártás egy azonosítóval eltárolódik, később indítható, vagy törölhető.

A gyártás indításakor az útvonal vezérlő a gyártási terv, illetve az adatbázis egyéb táblái alapján összeállítja azt a táblát, mely az útvonalban szereplő gépegységek egyedi azonosítóit, a gépegységek adott paramétereinek kódjait és a kitüntetett gépek (egy szakasz első és utolsó gépe, azon gépek, melyeknél a gyártott mennyiséget számolni kell, elágazásoknál az elágazások száma stb.) azonosítóit tartalmazza. Ezt a táblát egyrészt tárolja, másrészt megfelelő részeit elküldi a megfelelő PLC-kbe, melyek aztán az egyedi vezérléseket végrehajtják. Majd az útvonal vezérlő – a szükség szerint – indítja, illetve leállítja a gépegységeket.

 

  HITVALLÁSUNK,

AVAGY A VESCOT 12 PONTJA

 

1. Az emberek termelik a sikert

A Vescot jövőjét nem szoftverek, eszközök, gépek, határozzák meg, hanem a Vescot dolgozói, akik céljainkat, stratégiánkat elfogadják és készek arra, hogy vállalják a felelősséget, hogy azokat a gyakorlatban megvalósítsák.

    2. Az ok

A hasznosság és a pénzügyi erő a Vescot további fejlődésének alapja. A Vescot legfőbb vagyona dolgozóinak munkája, tudása, alkotó képessége és motivációja.


 

3. Az üzleti koncepció az egyéni szolgáltatásra épül

A külső szolgáltatás az egyének szolgáltatására épül. Hogy a jövőben sikeresek legyünk, szükséges, hogy mindig szilárdan kitartsunk a dolgozóink személyes hozzáállására vonatkozó elképzelésünk mellett. Ezt úgy tesszük, hogy mindennapi munkánkkal mutatunk példát.

4. Normáink és értékeink:

A Vescotnál a középpontba az embert helyezzük. Tudjuk, hogy a szükségletek a lehetőségek és a korlátok mindenki számára különbözőek. Hisszük, hogy a Vescotnál mindenki találkozik a munka kihívásaival és követelményeivel. Inspirálnunk és segítenünk kell dolgozóinkat abban, hogy valósítsák meg saját sikereiket. Ez által lesz megelégedett az egyén, általa a közösség és összességében maga a cég.

 

5. Az Vescot és a család

Nagyra értékeljük a család szerepét. A Vescotnál gondot fordítunk arra, hogy  dolgozóink gyermekeik nevelésének aktív részesei lehessenek. Hisszük, hogy a személyiség kibontakozását segítő szerető, gondoskodó, nevelés alapozza meg azt, hogy gyermekeink felnőve széles látókörű, igényes és felelősségteljes emberekké váljanak.  

 

6. Vezetés, követelmények, jutalom

Bárki, aki a Vescotnál vezető lesz, fel kell készülnie arra, hogy több munkakörben tapasztalt és gyakorlott legyen. Nagy felelősséget helyezünk vezetőinkre és számítunk készségükre, hogy erőfeszítéseiket fokozzák és vállalják a vezetéssel járó kockázatot. Meg kell követelnünk vezetőinktől, hogy képesek legyenek vezetni és fejleszteni munkatársainkat. Igyekszünk olyan fizetési rendszer kialakítani, amely jutalmazza az eredményt és a minőséget.

 

7. A vezető  nyíltan és következetesen hozza döntéseit

A Vescot vezetői beosztott munkatársaikkal  állandó együttműködésben hozzák döntéseiket és vállalják azért a felelősséget.

-          Ezért, mint vezetőnek mindig elérhetőnek kell lennünk, amikor beosztottjainknak szüksége van ránk.

-          Alkalmazottainkkal ismertetnünk kell a Vescot fő céljait, stratégiáit és eredményeit és meg kell bizonyosodnunk abban, hogy minden dolgozónk ismeri azokat.

 

8. Igazgatás delegálással és felvilágosítással

Célunk, hogy olyan igazgatást hozzunk létre, amely a felelősség, a szaktekintély kiválasztásán alapul, tudáson és tudatosságon, tájékoztatáson és visszajelzésen.

-          Ezért a tájékoztatásra kell alapoznunk, mint inkább az utasításra.

-          Biztosítanunk kell, hogy minden alkalmazottunk tudja, hogyan értékelik a munkateljesítményét.

-          Biztosítani kell az összes szükséges visszajelzést a munkatársakhoz, hogy pontosan ismerjék a Vescot eredményeit.

 

9. Az együttműködés a jó eredmény előfeltétele

Olyan munkafeltételeket igyekszünk teremteni, amelyek lehetőséget nyújtanak dolgozóinknak, hogy a lehető legjobb munkát végezzék.

-          Ezért jó légkört kell kialakítanunk, magas motiváltságot és kedvező kapcsolatot a munkatársakkal

-          Személyes figyelmet kell szentelnünk minden alkalmazottunkra

-          Ugyanakkor munkatársainktól is elvárjuk az egymás iránti nyitottságot, figyelmet és segítőkészséget.

 

10. A fejlesztés és azok követelménye

A Vescot munkatársainak érezniük kell, hogy szükség van rájuk. Éppen ezért minden személy szükségleteit, lehetőségeit és korlátait meg kell határozni, hogy ebből kiindulva fejlődőképes legyen és el tudja érni személyes céljait. A Vescotnál a képzés fejlődési lehetőséget teremt mindenkinek. Minden munkatárs joga, hogy képzésben részesüljön, hogy a munkaköréhez, az abban való fejlődéshez szükséges képzettséget és tudást megszerezze. Ugyanakkor követelménynek is tekintjük, hogy alkalmazottaink éljenek a felkínált képzési lehetőséggel.


11. A biztonság kompetenciája

Azt akarjuk, hogy alkalmazottainknak biztonságot jelentsen a munka. A munkahely biztonsága egy gyorsan változó környezetben hatékonyságon és profitszerzési képességen alapul.

-          Ezért mindig küzdenünk kell a haszonért és a hatékonyságért

-          Ösztönöznünk kell a széles munkaismeretet az üzleti tevékenységünkben

-          El kell érni, hogy minden alkalmazottunk megfelelően képzett legyen ahhoz, hogy szakmáján kívül más munkát is elvégezhessen.


 

12. Bizalom- kölcsönös felelősség

Munkatársaink száma a Vescot egyenlő a munkával, a szakmai kihívásokkal és sikerekkel. Azért dolgozunk, amiben hiszünk.

Ezért a  Vescot vezetőinek el kell érni azt, hogy munkatásainak bizalmát, üzleti stratégiájába vetett hitét megsokszorozza.