Hírek

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik az Ön által a Vescot Mérnökiroda Kft.,mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket a weboldalunk használatával Önre vonatkozóan gyűjtünk. Személyes adatait a Vescot Mérnökiroda Kft. kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben és a tájékoztatóban foglalt módon kezeli.

A Vescot Mérnökiroda Kft. adatkezelése megfelel a hatályos hazai jogszabályoknak, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete  ( Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”) rendelkezéseinek .

I.         AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI – MIT JELENTENEK?

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, e-mail címe, elérhetősége.

II.        HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes találkozásokkor, emailben, illetve telefonon gyűjtjük az Ön személyes adatait.

III.      MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)

A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

Önnek szóló hírlevelek küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség(e-mail cím).

 

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A jelen Adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésének a.) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis az Ön hozzájárulása alapján történnek, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésének b) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) és 5.§ (2) a) pontja, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, vagyis az ilyen adatkezelési tevékenységek az Ön hozzájárulása alapján történnek.

 

V. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáigőrizzük az Ön személyes adatait.

Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

VII. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra,hogy

·         kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,

·         kérje a személyes adatainak helyesbítését,

·         kérje a személyes adatainak törlését,

·         kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,

·         kérje az adathordozhatóságot,

·         tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre v


Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik az Ön által a Vescot Mérnökiroda Kft.,mint ...

Részletek  


Vescot Kft. mentorprogram

A Vescot Kft. által alapított fotóművészeket támogató program idei témája a Mérnöki Műtárgyak fotógráfiai ...

Részletek  


Mivel csak a változás állandó a Vescot Kft. új székhelycíme lett!

Új székhelycímünk 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi utca 40. Levelezési cím / Telephely 1146 Budapest, Thököly út 58-60. ...

Részletek